Ste neprihlásený

Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - Šikovná mama s.r.o., Baničova11, 010 15 Žilina, IČO: 44990944, IČ DPH: SK2022904961.
1.2. Tieto VOP sa použijú pre všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predaja Produktov v internetovom obchode . 
1.3. Zákazníkom je každá osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty (ďalej „Zákazník“).
1.4. Produkt je akýkoľvek tovar ponúkaný na predaj v Internetovom obchode Dodávateľa a/alebo tiež akýkoľvek tovar, ktorý ponúkol Dodávateľ Zákazníkovi na základe špecifickej požiadavky Zákazníka a v Internetovom obchode sa nenachádza.
1.5. Každá osoba, ktorá objedná u Dodávateľa Produkty zároveň potvrdzuje, že tieto VOP akceptuje bez výhrad.

2. Objednávanie

2.1. Zákazník si vyberá Produkty z ponuky Dodávateľa uvedenej v jeho Internetovom obchode.
2.2. Produkty a/alebo ich ceny sú platné v čase ponuky a Dodávateľ ich môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník môže objednávať len tie Produkty, ktoré sú v ponuke a s cenami a za podmienok s ktorými sú uvedené v ponuke.
2.3. Objednanie Produktov môže Zákazník uskutočniť priamo v Internetovom obchode (vytvorením online objednávky), e-mailom, alebo poštou, nie telefonicky.
2.4. Aby mohla byť objednávka prijatá, musí obsahovať aspoň tieto základné náležitosti: 
• meno a priezvisko, prípadne názov a sídlo Zákazníka 
• meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby, ktorá vybavuje objednávku v mene Zákazníka 
• u FO a PO - IČO, DIČ a IČ DPH (ak je platcom DPH) 
• názov, objednávkový kód a množstvo objednávaných Produktov 
• spôsob platby 
• spôsob doručenia 
• adresu doručenia Produktov. 
Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa bude objednávka považovať za nedoručenú. 
2.5. Správne vystavenú a doručenú objednávku Dodávateľ overí a potvrdí (vytvorením online potvrdenia), e-mailom, faxom alebo poštou. Po tomto potvrdení objednávky môže Zákazník meniť svoju objednávku len so súhlasom Dodávateľa. 
2.6. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek overiť oprávnenosť objednávky so Zákazníkom telefonicky a v prípade akéhokoľvek nedostatku má právo požadovať písomné potvrdenie objednávky alebo objednávku odmietnuť. Objednávky, kde nie je uvedené telefónne číslo zákazníka dodávateľ automaticky nebude akceptovať.

2.7. V prípade, že Zákazník po potvrdení objednávky Dodávateľom podľa bodu 2.5. týchto VOP a bez súhlasu Dodávateľa jednostranne úplne alebo z časti odstúpi od zmluvy s Dodávateľom (napr. tým že neprevezme zásielku od Dodávateľa alebo jej časť, avšak nielen tak), je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi storno poplatok prepravných nákladov v skutočnej výške spolu s poplatkom za manipuláciu vo výške 10,00€.

3. Ceny a platenie

3.1. Ceny Produktov zverejnených v tomto Internetovom obchode sú platné v zmysle bodu 2.2 týchto Podmienok.
3.2. Pri objednávke do 50,--€ hradí prepravné náklady Zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
3.4. Zákazník si môže vybrať pri objednávaní Produktu z nasledovných spôsobov platenia:
• platba vopred – prevodom na účet, so splatnosťou 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky, alebo
• platba pri dodaní tovaru – formou úhrady dobierky v hotovosti alebo
• iný spôsob, ak sa na tom dohodnú zmluvné strany. 
3.5. Dodávateľ má právo na základe svojho posúdenia najmä s prihliadnutím na druh a množstvo objednaných Produktov požadovať od Zákazníka ako jediný spôsob platby platbu vopred podľa bodu 3.4., ods. 1 týchto VOP.
3.6. Platenie je považované za uskutočnené v tom prípade, ak je platená dlžná čiastka pripísaná na účet Dodávateľovi v plnej výške.
3.7. Ak sa zmluvné strany dohodli na platbe vopred a Zákazník je v omeškaní s úhradou viac ako 7 pracovných dní, je Dodávateľ oprávnený bez ďalšej výzvy odstúpiť od zmluvy.
3.8. Pokiaľ je Zákazník v omeškaní s platením, je Dodávateľ tiež oprávnený zadržať doposiaľ nesplnené dodávky zo všetkých kúpnych zmlúv so Zákazníkom, bez toho aby to znamenalo porušenie zmluvy, alebo právo na odstúpenie od zmluvy. 

4. Dodávky


4.1. Zákazník si môže vybrať pri objednávaní Produktu z nasledovných spôsobov dodania: 
• zaslaním tovaru prostredníctvom zasielateľskej firmy, alebo
• zaslaním tovaru prostredníctvom zasielateľskej firmy s doručením „na dobierku“ , alebo
• iným spôsobom ak sa na tom dohodnú zmluvné strany. 
4.2. Zákazník a Dodávateľ sa dohodnú na dodacej lehote a mieste dodania Produktov pri objednávaní a potvrdzovaní Produktov. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia dohodnuté dodacie lehoty ako približné a ich nedodržanie nemožno považovať za závažné porušenie zmluvy. 
4.3. Dodávateľ je oprávnený dodávať tovar v dielčich dodávkach, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou s tým, že Zákazník zaplatí za prepravné len raz. Tovar je dodaný v obale vhodnom a obvyklom pre dohodnutý druh tovaru a dohodnuté prepravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru behom prepravy do dojednaného miesta určenia. Dodávateľ ručí za to, že tovar je poistený počas prepravy do plnej výšky hodnoty v zmysle poistných podmienok zasielateľskej firmy, ktorá bude tovar doručovať. 
4.4. V prípade že tovar doručuje zasielateľská firma, je Dodávateľ oprávnený poskytnúť tejto zasielateľskej firme osobné údaje Zákazníka v rozsahu potrebnom pre spoľahlivé doručenie tovaru (t.j. meno Zákazníka, adresu doručenia, priezvisko a telefón osoby, ktorá vybavuje objednávku v mene Zákazníka).
4.5. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru od zasielateľskej firmy skontrolovať úplnosť a neporušenosť zásielky a v prípade neúplnosti a/alebo poškodenia zásielky toto uviesť do prepravného listu alebo do zápisu o škode, resp. v tomto prípade má Zákazník právo odmietnuť prevzatie takejto zásielky. Bez splnenia tejto povinnosti nebudú môcť byť uznané reklamácie Produktu z titulu neúplnosti a/alebo poškodenia zásielky.

5. Zodpovednosť za vady a zo záruky za akosť

5.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v čl.5. týchto VOP. 
5.2. Dodávateľ zodpovedá za vady Produktov dodaných Zákazníkovi. Zodpovednosťou za vady Produktov sa rozumie zodpovednosť za množstvo a/alebo kvalitu dodaných Produktov, t.j. že Produkty čo do množstva a kvality zodpovedajú objednávke. 
5.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty s výnimkou Produktov typu farieb, polotovarov a čokolád podliehajúcich záručnej lehote uvedenej na štítku výrobku - záručnú lehotu v dĺžke 24 mesiacov, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania a prevzatia Produktov podľa dodacieho dokladu.
5.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou. Reklamáciu je Zákazník povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme (emailom, faxom) na príslušných kontaktných miestach Dodávateľa uvedených v čl. 6 týchto VOP. 
5.5. Zákazník je povinný bezodkladne po prevzatí Produktov vykonať ich starostlivú obhliadku za účelom zistenia zjavných vád a uplatniť si ich reklamáciu u Dodávateľa podľa čl. 5 týchto VOP najneskôr do 7 dní od dodania a prevzatia Produktov. 
5. 6. Aby mohla byť reklamácia prijatá Dodávateľom, musí obsahovať aspoň tieto náležitosti: 
• meno Zákazníka
• meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby, ktorá je oprávnená jednať vo veci reklamácie v mene Zákazníka
• názov, objednávkový kód a množstvo reklamovaných Produktov
• číslo objednávky týkajúce sa reklamovaných Produktov, dátum prevzatia reklamovaných Produktov a číslo príslušného dodacieho dokladu (faktúry) 
• špecifikáciu (popis) vady u každého reklamovaného Produktu 
• reklamačný nárok (čo požaduje Zákazník vo veci reklamácie od Dodávateľa) 
• digitálnu alebo vytlačenú fotografiu so zobrazením vady reklamovaného Produktu (ak je vada pozorovateľná voľnym okom). 
5. 7. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť každú reklamáciu, ktorú uzná ako oprávnenú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní. Dodávateľ neuzná reklamácie, ktoré neboli uplatnené včas. 
5. 8. Reklamáciu vybavuje Dodávateľ s ohľadom na povahu vady nasledovne: 
• zjavné vady z nesprávneho množstva poskytnutím chýbajúceho plnenia, ak to nie je možné vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny nedodaných Produktov 
• ostatné zjavné vady výmenou vadného plnenia za bezvadné, ak to nie je možné vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny vadných Produktov oproti vráteniu vadných Produktov 
• skryté vady podľa voľby Dodávateľa buď výmenou vadného plnenia za bezvadné, vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny nedodaných Produktov oproti vráteniu vadných Produktov alebo opravou vadných Produktov. 
5.9. Dodávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek Produktu, jeho častí alebo súčastí demontovaných a nahradených v priebehu opravy. V prípade, že Produkt alebo jeho časť či súčasť nie sú Zákazníkom Dodávateľovi vrátené, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Zákazníka ich úhradu.
5.10. Pokiaľ jednanie Zákazníka spôsobí, že Dodávateľ začne s opravou Produktu a primeraným spôsobom zistí, že Produkt nie je vadný a vzniknutý problém vedúci k reklamácii Zákazníka bol výsledkom neznalosti pri použití Produktu a podobne, spoplatní Dodávateľ tento servisný zásah poplatkom vo výške skutočných nákladov na servisný zásah, vrátane nákladov na manipuláciu a prepravu a Zákazník je povinný tento poplatok uhradiť.
5.11. V prípade že Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a až potom vyjdú najavo skutočnosti svedčiace o tom, že reklamácia nemala byť uznaná, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Zákazníka plnú úhradu za nové plnenie.
5.12. Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka k neuhradeniu kúpnej ceny za Produkty, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
5.13. Zodpovednosť za vady, záruka sa nevzťahuje na:
a) Akékoľvek Produkty ktoré boli poškodené alebo uvedené do nefunkčného stavu:
• vonkajším vplyvom, Zákazníkom, treťou osobou, nedodržaním návodu na použitie zo strany Zákazníka alebo vyššou mocou,
• v dôsledku nehody, zneužitia, nadmerného používania, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby, zanedbania alebo nesprávneho nastavenia,
•  v dôsledku používania na nesprávny účel alebo používania mimo podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke (návode na obsluhu), 
•  pri používaní dielov alebo spotrebného materiálu nedodaných Dodávateľom, nevhodným umiestnením Produktu alebo nevhodnou údržbou,
•  stratou, poškodením alebo zničením Produktu alebo jeho časti pri zaslaní Produktu na reklamačné konanie,
•  servisným zásahom ktorý nevykonal Dodávateľ.
b) Produkty na ktorých bolo zničené alebo odstránené sériové číslo, poškodená alebo odstránená garančná nálepka, alebo poškodená ochranná páska (ak bol Produkt nimi opatrený).
c) Diely spotrebného charakteru, t.j. na časti ktoré vyžadujú pravidelnú výmenu počas bežného používania Produktu (napr. tesnenia a pod., avšak nielen tie). 
5.14. Okrem vyššie uvedených záruk odvoláva Dodávateľ všetky ostatné záruky, výslovné alebo odvodené alebo zákonné, okrem iného napr. implicitné záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Akákoľvek odvodená záruka, ktorá môže byť vyžadovaná platnými zákonmi, sa obmedzuje na podmienky tejto záruky. V žiadnom prípade nebude Dodávateľ zodpovedný za akékoľvek náhodné, osobitné alebo následné škody, okrem iného napr. ušlý zisk, stratu obchodných príležitostí, dát alebo možnosti použitia, ale bez obmedzenia na toto vymenovanie, či už na základe zmluvného alebo nedovoleného konania, alebo na základe záruk, ktoré súvisia s použitím alebo výkonom Produktu a to i v tom prípade, že Dodávateľ bol o možnosti vzniku týchto škôd vyrozumený predom. Zákazník súhlasí, že oprava a (pri dostupnosti) výmena podľa uváženia Dodávateľa na základe servisných služieb tu popísaných predstavuje pre Zákazníka jedinú a výlučnú náhradu s ohľadom na akékoľvek porušenie záruky Dodávateľovi tu uvedenej.

6. Odstúpenie od zmluvy 

6.1  Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Spotrebiteľ môže do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vrátiť nepoužitý tovar na vlastné náklady. Spotrebiteľ môže s tovarom manipulovať, alebo vyskúšať ho len takým spôsobom, ako by mu to bolo umožnené v kamennom obchode. 

6.4. Ak chce spotrebiteľ vrátiť tovar používaný, musí sa riadiť odsekom 5. týchto obchodných podmienok a na vrátený tovar sa bude prihliadať ako na tovar reklamovaný, alebo vadný.  

6.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6.4 Spotrebiteľ musí uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 

6.5. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo pri manipulácii s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.

6.5 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

6.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar. 

7. Kontaktné miesta a osoby

7.1. Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídla, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnutá iná adresa. 
7.2. Kontaktné miesta Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení Zákazníka, najmä objednávok, reklamácií a pod. sú: 
• sídlo Dodávateľa (na prijímanie poštových zásielok), 
• príslušné emailové adresy Internetového obchodu Dodávateľa, 
• príslušné telefonické a faxové čísla Dodávateľa. 
7.3. Aktuálne telefonické a faxové čísla a emailové adresy Dodávateľ trvale zverejňuje na stránke svojho Internetového obchodu www.sikovnamama.sk.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto VOP vylučujú akékoľvek iné podmienky s výnimkou tých podmienok, ktoré boli Dodávateľom vopred písomne odsúhlasené.
8.2. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Aktuálne znenie VOP je vždy zverejnené na stránke Internetového obchodu Dodávateľa.
8.3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
8.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.8.2017
Šikovná mama s.r.o.

Rýchle doručenie
Široký sortiment
S vášňou od roku 2005
Všetko skladom
Doprava zadarmo nad 70€
Kamenné predajne